메뉴 건너뛰기

Trợ lý Y tá

Trợ lý Y tá


Các Nhân Viên Trợ Giúp Y Tế tại gia của chúng tôi phu giup bệnh nhân trong các sinh hoạt cụ thể hàng ngày. Dịch vụ này dựa trên tình trạng sức khỏe khác nhau của từng binh nhân. Dịch vụ hỗ trợ bao gồm, nhưng không giới hạn ở ...

Tắm rửa, gội đầu
Vệ sinh cá nhân
Vệ sinh nhà cửa
Chuẩn bị bữa ăn
Giúp thay quần áo

위로